بازدید:
تاريخ : 1395/06/09
12.png
نمی شودبگویم شوهرسهم بیشتری داردیازن سهم بیشتری داردنه هردودرحفظ این بنیان ودرحفظ اجتماع دونفره که بعدهابه تدریج زیاد می شود.نقش دارند. امام خامنه ای (76/7/30)